שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר www.ddp.co.il

תנאי השימוש באתר www.ddp.co.il 

 

ברוכים הבאים לאתר www.ddp.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר, הן על-ידי מפרסמים והן על-ידי הגולשים, כפוף לתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם ועל התחייבותך הבלתי מותנית לכבדם ולפעול על פיהם במלואם. 

 

בעל האתר 

 

האתר בבעלותו של שמואל דביר (להלן: "בעל האתר") ועשוי להיות מופעל על ידי כל מי ששמואל דביר יחליט למנות אותו. כל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכל להפנות בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון מס' 04 9570563  

 

היתר לבעל האתר לעשות שימוש בתכנים שנמסרו לפרסום באתר 

 

בעל האתר וכל מי שיקבל אישור ממנו, והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם באתר ובשירותים הנלווים לו מידע ומסרים מסחריים, לרבות מידע אודות מוצרים, טובין ושירותים, לרבות מודעות פרסומת, לרבות מאמרים, לרבות הצבת סמל מסחרי, לרבות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ולרבות כל פרסום מידע כלשהו בכל דרך אחרת שיחליט בעל האתר (להלן ביחד: "המידע המפורסם באתר" או "המידע באתר" או "המידע").  

 

בעל האתר יהא רשאי, שלא לפרסם ו/או כן לפרסם באתר מידע ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. כולל אפשרות לקידום מטרותיו האישיות של בעל האתר. בנוסף יהא בעל האתר רשאי בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק ולשנות כל מידע שהתפרסם באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת 

 

זכויות הקניין הרוחני בתכנים שתמסור לפרסום באתר יישארו בבעלותך. אסור לך למסור לבעל האתר תכנים כלשהם, ובכלל זה טקסטים, ציורים, צילומים, שרטוטים, מפות, תוכנות מחשב או קבצי-קול, שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם.  

 

כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם באתר. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מעניק למפעילת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת או תספק, לרבות באינטרנט (ובכלל זה כמובן באתר), בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ובכל מדיה עתידית כלשהי. 

 

באם תמסור לבעל האתר תכנים כלשהם שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם ואו בעל הזכות לפרסמם תוטל מלוא האחריות בגין כך על כתפיך על כל המשתמע מכך, והינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את בעל האתר בגין כל נזק והוצאה שייגרמו לה עקב פרסום תכנים אלה.  

 

תנאים בדבר תוכן המידע המפורסם באתר 

 

התכנים שמפרסמים משתמשי האתר אינם מבטאים את דעתו של בעל האתר או את עמדתו ואין בפרסומם באתר כל ערובה לתקפותם, אמיתותם, אמינותם או דיוקם. בעל האתר אינה נושא באחריות כלשהי לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר, והאחריות הבלעדית לגביהם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. 

 

כל התכנים באתר לא יכללו, בשום פנים ואופן, התבטאויות כלשהן המנוגדות לחוק באופן כלשהו, לרבות לשון הרע מכל מן וסוג, הכפשות, קללות, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. לפיכך, בעת מסירת מידע ותכנים לפרסום באתר הנך מתחייב שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים.  

 

לפיכך, נאסר עליך לפרסם באתר ובאמצעות השירותים העומדים לרשות משתמשיו, בין היתר, את התכנים הבאים: 

 

- כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. 

 

- כל מידע העלול להטעות צרכן. 

 

- כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו. 

 

- כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני. 

 

- כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב. 

 

- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי-מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ונדאלים, יישומים מזיקים וכיוב'. 

 

- כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה. 

 

- דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל(Spam) , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail)וכיו"ב. 

 

- כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. 

 

- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור. 

 

- כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר בפרט. 

 

- כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. 

 

הינך מצהיר בזאת כי לא תעשה שימוש באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה. 

 

הינך מצהיר כי בעצם השימוש באתר, לרבות בעצם הפרסום בו, אינך מפר זכויות צד שלישי כלשהן. 

 

ההוראות לעיל אינן פוגעות ו/או גורעות מכלל תנאי השימוש באתר אליהם התחייבת, ובכלל זה מהתחייבותך לשפות את מפעילת האתר כאמור להלן. 

 

המידע המפורסם באתר  

 

בעל האתר אינו כותב, בודק, מוודא, עורך או מבקר את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ו/או את התאמתם לתיאורם ולסיווגם באתר ו/או את מקום הופעתם בו. האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, לרבות לגבי כל המפורט בפסקה זו לעיל, חלה על מזמיני הפרסום בלבד. כמו כן, אין בעל האתר בודק את זכות מזמיני הפרסום לפרסם את המידע באתר והאחריות לפרסומו באתר חלה עליהם בלבד.  

 

פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בו. אף אופן הופעת המידע באתר או סדר הופעתו אינו מהווה המלצה כלשהי, אינו מעיד על טיבו, איכותו או חשיבותו של המידע המפורסם באתר או על טיבו, איכותו או חשיבותו של השירות או המוצר אליהם הוא מתייחס.  

 

אין לייחס לתיאור שירותים ומוצרים כפי שהוא מופיע באתר, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת השירותים והמוצרים, לאיכותם או לחשיבותם, ובוודאי שאיננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים מקום שהתייעצות כזאת נדרשת. אין בעל האתר מתחייב כי תיאור המוצרים או השירותים יהיה נכון, שלם ועדכני, ואין הוא מתחייב שלא ייפלו בתיאור המוצרים או השירותים השונים ו/או בסיווגם טעויות כאלה או אחרות, לרבות טעויות הקלדה או כל טעות אחרת. 

 

בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לכל דבר או עניין הנוגע למידע שיפורסם באתר, לרבות לתוצאות השימוש בו יהיו אשר יהיו, ולרבות לעצם פרסומו באתר.  

 

כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע שפורסם באתר יסוכמו ישירות בינך לבין מזמין פרסום המידע הנוגע בדבר. בעל האתר אינו צד לכל עסקה שכזו, ולא יישא באחריות כלשהי לשירותים וטובין שיוצעו במסגרת המידע המתפרסם באתר או שיירכשו בעקבותיו. 

 

מידע ותכנים באינטרנט  

 

קישורים המופיעים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים באינטרנט. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי בעל האתר או מטעמו והוא אינו שולט ו/או מפקח על המידע המתפרסם באתרים אלה ולפיכך אינו אחראי למידע זה, לרבות לאי הופעתו כלל. בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בעל האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. 

 

הרשמה לשירותים 

 

חלק מהשירותים באתר ו/או המסופקים על-ידי בעל האתר כשירותים נלווים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. בעל האתר ישתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידו (כאמור להלן).  

 

ייתכן כי בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.  

 

פרטיות והשימוש בפרטים האישיים שנמסרו 

 

בעל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שמסרת וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר במקרים הבאים:  

 

(1) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או בעל האתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו לך. 

 

(2)לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי בעל האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין. 

 

(3) אם יתקבל בידי בעל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. 

 

(4) על מנת לשלוח אליך בדואר אלקטרוני Newsletters ובהם מידע מקצועי ושיווקי רלוונטי. 

 

(5) על מנת לשווק לך וליידע אותך לגבי מוצרים ושירותים שונים העשויים, על-פי הבנת בעל האתר, לעניין אותך. במקרה זה בעל האתר יהא רשאי להביא לידיעתך את המידע האמור באמצעות: 

 

- כתובת מגורים או כתובת אחרת. 

 

- כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך. 

 

- לצג הטלפון הסלולרי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון (SMS). 

 

- לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשותך. 

 

אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר ו/או מבעל האתר בהתאם למפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת לבעל האתר והוא יפעל להפסקת שליחת המידע אליך. 

 

בעל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידך בטופס ההצטרפות לאתר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. 

 

SPAM (דואר זבל) - בעל האתר מתנגדת ל – SPAM ולא יעביר לצד ג' כלשהו את כתובות הדואר האלקטרוני של משתמשי האתר. בעל האתר לא ישלח דואר אלקטרוני למשתמשי האתר אשר בקשו שלא לקבל ממנו דואר אלקטרוני. באם נשלח אליך דואר אלקטרוני על-ידי בעל האתר ללא הרשאתך הנך רשאי להודיע על כך לבעל האתר והוא ישתמש בכל האמצעים שברשותו בכדי להבטיח כי לא יוסיף להישלח אליך דואר אלקטרוני.  

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים 

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר ותוכן אחר הכלולים בו - הינן של בעל האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעל האתר בכתב ומראש.  

 

שמו של בעל האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינו של בעל האתר בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד, וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש. 

 

באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין בעל האתר לבין צדדים שלישיים כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. 

 

השימוש באתר 

 

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעילת האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. 

 

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.  

 

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר "קישור עמוק", אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי האתר בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת באתר של העמוד תופיע במקום המיועד לכך ברגיל בתוכנה המשמשת לעיון באתר.  

 

אין לקשר לרכיבים בודדים באתר - כדוגמת קישור רק לתמונות או קבצים אחרים המצויים באתר.  

 

אין להציג איזה חלק מחלקי האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בעל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.  

 

אין להציג את האתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מתכנים כלשהם המצויים בו, לרבות תכנים פרסומיים וכל מידע שפורסם באתר. 

 

אחריות בעל האתר 

 

כאמור לעיל בפרק "המידע המפורסם באתר", בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי האתר. תכנים אלה אינם משקפים את דעתו של בעל האתר והוא אך ורק בעל אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור.  

 

השימוש באתר וההסתמכות על מידע כלשהו המפורסם בו ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, ובעל האתר לא יהא אחראי לנזק כלשהו שייגרם לך עקב השימוש באתר ו/או עקב הסתמכותך על המידע המתפרסם בו. כל האחריות בגין הסתמכות על מידע כאמור וביצוע פעולות כלשהן על בסיסו תהא אחריותך בלבד. בכך הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר, בשירות הניתן בו ובמידע המפורסם בו, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של מידע זה או חלק ממנו. 

 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. בעל האתר אינו מתחייב כי מידע המפורסם באתר על ידי משתמשיו ובכללם המפרסמים באתר, יהיה מלא, נכון או מדויק. כאמור לעיל, בעל האתר עצמו אינה בודקת ואין ביכולתו לבדוק את אמיתות המידע הנמסר לפרסום באתר.  

 

כאמור לעיל, בעל האתר אינו משתתף ולא יהא צד בהתקשרות בין משתמש לבין ספק כלשהו של שירות או מוצר המפורסם באתר ובשום מקרה לא יהא בעל האתר אחראי לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש בגין עסקה כאמור. 

 

המאמרים המופיעים באתר אינם משקפים את דעת בעל האתר אלא את דעתו האישית של כותב המאמר ואת הידע האישי אשר ברשותו. כותב המאמר יכול ויהיה גורם מסחרי הפועל בתחום בו עוסק המאמר וכל האמור במאמר שפרסם באתר הינו על אחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, מאמרים שנכתבו ונחתמו על-ידי בעל האתר משקפים היבטים מקצועיים כלליים ואין להסתמך עליהם בביצוע פרויקטים ספציפיים. האחריות והסיכון בהסתמכות כאמור תהא על כתפי המשתמש בלבד. 

 

המומחים הכותבים והמפרסמים באתר הינם גורמים מסחריים אשר פועלים בתחום עליהם הם כותבים ואשר בהקשרו הם מפרסמים באתר. בעל האתר אינו בוחן את מומחיותם ואין הוא אחראי לעצם הצגתם כמומחים כמו גם לתוכן המידע אותם הם מפרסמים באתר. האחריות והסיכון בהסתמכות על המידע המפורסם באתר על-ידי מומחה תהא על כתפי המשתמש בלבד.  

 

בעל האתר אינו אחראי לתוכן הסדנאות המפורסמות באתר או לאופן העברתן והוצאתן אל הפועל. יכול והגורמים המעבירים סדנאות אלה יהיו גורמים מסחריים הפועלים בתחום נושא הסדנא ובעל האתר אינו אחראי לאיכותן של סדנאות אלה או לתוכנן. האחריות בכל הנוגע להעברת סדנאות אלה ולתוכנן חלה על מעביר הסדנא בלבד. 

 

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS)ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו, אם בכלל, פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.  

 

בעל האתר אינו מתחייב, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי. בעל האתר אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.  

 

בעל האתר אינו אחראי ואינו מתחייב שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך כתוצאה משימוש בשירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך. 

 

בעל האתר אינה מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי בעל האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל בעל האתר או אצל מי מספקיה. 

 

בעל האתר איננה מתחייב כי לא ייפלו באופן פרסום המידע לרבות בתיאור המוצרים או השירותים השונים ו/או בסיווגם טעויות כאלה או אחרות. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם נפלן טעויות כאמור ובאחריותם לבקש בכתב מבעל האתר לתקנן באם הינם מעוניינים לעשות כן.  

 

בעל האתר לא ישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך, כמומלץ בתנאים אלה. 

 

בעל האתר לא ישא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים באתר, או מקושרים מתוכו. בכלל זה לא ישא בעל האתר באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או כל פרט אחר הקשור עמם. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים באתר. 

 

בעל האתר לא ישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.  

 

בעל האתר לא ישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך על-ידי מאן דהו כפועל יוצא מהשימוש באתר או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.  

 

שינויים באתר, מחיקת מידע והפסקת השירות 

 

בעל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, עיצובו, מראה האתר, אופיים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וכן וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.  

 

בעל האתר רשאי, על-פי שיקול דעת הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להכניס שינויים בתכני האתר, ובכלל זה להוסיף ו/או למחוק כל תוכן שהוא לרבות כל תוכן שיימסר לפרסום באתר. 

 

בעל האתר לא ימסור למי ממשתמשי האתר, לרבות לא למי ממזמיני הפרסום באתר, כל הודעה אודות השינוי שביצעה באתר, אם ביצע, וזאת גם אם שינוי זה רלוונטי או עשוי להיות רלוונטי למי מהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם. באם מזמיני האתר מעוניינים להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסרו לפרסום באתר ו/או במיקומו באתר, באחריותם הבלעדית לבקש בכתב מבעל האתר לעשות כן. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא בעל האתר רשאי לשנות ו/או למחוק מידע כאמור, בין היתר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש באתר, או מכל סיבה אחרת. 

 

הנך מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

 

בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבעל האתר או במי מטעמו רשאי בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים באתר; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים וכן להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בעל האתר על פי כל דין. 

 

בעל האתר לא יהא חייב לשמור את החומר הכלול והוא רשאי למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו בלא לתת הודעה נוספת על כך. 

 

שיפוי 

 

הנך מתחייב לשפות את בעל האתר, או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בכלל זה הנך מתחייב לשפות את בעל האתר, או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר. 

 

הנך נותן בזאת את הסכמתך כי התחייבותך זו לשיפוי תחול בין אם הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.  

 

המחאת זכויות 

 

בעל האתר רשאי, על-פי שיקול דעת הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה, להעביר את זכויותיה באתר או חלק מהן, לרבות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. 

 

סמכות שיפוט 

 

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין בעל האתר, או מי מטעמה לבינך, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי בעל האתר ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל. 

 

שונות 

 

כל תנאי השימוש באתר, כפי שהם מופיעים לעיל, חלים על מזמיני שירות ופרסום באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים המחייבים של הזמנת הפרסום. 

 

הסכמה מטעם בעל האתר המהווה סטייה מתנאי השימוש באתר במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. 

 

לא השתמש בעל האתר בזכות הניתנת לה על פי תקנון זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה, ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי הנתונה לה.  

 

בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים. 

.